กลับ

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการร้านค้า
ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการ healthyallergy ตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ และตามรายละเอียดการให้บริการที่บริษัทกำหนด โดยผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. คำนิยาม
1.1 “คำขอใช้บริการ” หมายความถึง คำขอใช้บริการร้านค้า รายการขอใช้บริการร้านค้า คำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ และ/หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแพลตฟอร์มสำหรับร้านค้า
1.2 “บริษัท” หมายความถึง บริษัท เอ็ท เอ็กส์ จำกัด และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายด้วย
1.3 “ผู้ขอใช้บริการ” หมายความถึง ผู้ขอใช้บริการร้านค้า fooddirex ที่มีร้านขายอาหาร ซึ่งจะมีหน้าร้านหรือไม่
1.4 “ผู้ใช้งาน" หมายความถึง บุคคลที่ผู้ขอใช้บริการ และ/หรือ ผู้ดูแลระบบ กำหนดให้ผู้ทำรายการเพิ่ม/ลด/แก้ไขเมนูอาหาร และ/หรือ กระทำใดๆ  ผ่านแพลตฟอร์ม
1.5 “ผู้ดูแลระบบ” หมายความถึง บุคคลที่ผู้ขอใช้บริการระบุในคำขอใช้บริการ รวมทังที่จะมีการเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงในภายหน้าให้มีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการใช้บริการ และ/หรือ การทำรายการการใช้บริการ และ/หรือ กระทำการใดๆ แทนผู้ขอใช้บริการผ่านแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในคำขอใช้บริการ รวมทั้งที่จะมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในภายหน้า
1.6 “ผู้ส่ง” หมายความถึง บุคคลที่ใช้บริการแพลตฟอร์มในส่วนการส่งอาหาร และสามารถทำรายการผ่าน แพลตฟอร์มตามที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งมีหน้าที่ไปรับอาหารจากผู้ขอใช้บริการและนำไปส่งให้แก่ลูกค้า
1.7 “แพลตฟอร์ม” หมายความถึง แพลตฟอร์ม fooddirex ที่ให้บริการเกี่ยวกับการสั่งอาหาร การชำระเงิน การรับรายการสั่งอาหาร และบริการอื่น ๆ ให้แก่ลูกค้า ผู้ส่ง และผู้ขอใช้บริการ ซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวมีทั้งที่เป็นแอปพลิเคชัน เว็บไซต์และ/หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติมในภายหน้า
1.8 “รหัสประจำตัว” หมายความถึง รหัสประจำตัวผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ (User ID) รหัสผ่าน (Password) PIN – Person Identification Number ลายนิ้วมือ ใบหน้า เทคโนโลยีทางชีวภาพ (Biometric) รหัส OTP – One Time Password และ/หรือ รหัสอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้บริการแพลตฟอร์ม และ/หรือ การทำรายการการใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นรหัสที่บริษัทเป็นผู้กำหนดหรือรหัสที่ผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลระบบเป็นผู้กำหนดหรือทำการเปลี่ยนแปลงก็ตาม (แล้วแต่กรณี)
1.9 “รายการการใช้บริการ” หมายความถึง คำสั่ง หรือรายการ หรือธุรกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการใช้บริการผ่าน แพลตฟอร์ม เช่น การลงทะเบียนและสร้างบัญชีผู้ใช้งาน (Account) การสร้างข้อมูลร้านค้าของผู้ขอใช้บริการ (Profile) การสร้างผู้ใช้งาน (User) การสร้างหมวด/ประเภท และเมนูอาหาร เป็นต้น
1.10 “รายการสั่งอาหาร” หมายความถึง รายการอาหารที่ลูกค้าเป็นผู้ทำรายการผ่านแพลตฟอร์ม
1.11 “ลูกค้า” หมายความถึง บุคคลที่ใช้บริการแพลตฟอร์มในส่วนการสั่งอาหาร และสามารถทำรายการการใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มตามที่บริษัทกำหนด
1.12 “เหตุสุดวิสัย” หมายความถึง เหตุใดๆ อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมถึงเป็นเหตุให้เกิดข้อขัดข้อง หรือข้อมูลผิดพลาด เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ของ บริษัทหรือระบบสื่อสารขัดข้องเพราะกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือปัญหาด้านพลังงาน การกระทำของบุคคลภายนอก ไวรัสคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลที่เป็นอันตรายต่างๆ (Harmfu Data) ซึ่งเหตุดังกล่าวไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่บริษัทไม่ดูแล รักษาระบบคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอตามมาตรฐาน
1.13 “อาหาร” หมายความถึง อาหาร ขนม เครื่องดื่ม ของกิน และ/หรือ สิ่งที่บริโภคได้

2. การใช้บริการและผลผูกพันผู้ขอใช้บริการ
2.1 ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า บริษัทเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้จัดหาหรือให้บริการด้านอาหาร รวมทั้งไม่ได้ให้บริการขนส่งหรือทำหน้าที่เป็นผู้ขนส่ง และไม่ได้ทำหน้าที่หรือเป็นตัวแทนของบุคคลใด นอกจากนี้บริษัทไม่ใช่คู่สัญญาในการสั่งอาหารระหว่างผู้ขอใช้บริการกับลูกค้า
2.2 ผู้ขอใช้บริการตกลงใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยในการใช้บริการในแต่ละคราว ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ผู้ดูแลระบบ และ/หรือ ผู้ใช้งานเป็นผู้ทำรายการการใช้บริการผ่านแพลตฟอร์ม
2.3 รายการการใช้บริการ และ/หรือ การดำเนินการใดๆ ผ่านแพลตฟอร์มที่ทำขึ้น ให้ถือว่ามีผลใช้บังคับโดย ถูกต้อง สมบูรณ์ผูกพันผู้ขอใช้บริการ และเป็นการดำเนินการโดยชอบและใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และถือเป็น หลักฐานแห่งธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้เป็นต้นฉบับเพื่อเป็นพยานหลักฐานหรือใช้เป็นพยานหลักฐานใน รูปแบบอื่นใดในกระบวนพิจารณาใดๆ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายได้โดยที่
2.3.1 บริษัทไม่ต้องสอบถามไปยังผู้ขอใช้บริการ หรือตรวจสอบความถูกต้อง อำนาจ หรือตัวตนของ ผู้ขอใช้บริการ ผู้ดูแลระบบ หรือผู้ใช้งาน รวมทั้งไม่ต้องตรวจสอบข้อมูล และ/หรือ รายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ รายการการใช้บริการในครั้งนั้นๆ ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
2.3.2 ผู้ขอใช้บริการ ผู้ดูแลระบบ หรือผู้ใช้งาน ไม่ต้องทำ และ/หรือ ลงนามในเอกสารอื่นใดอีก เว้นแต่บริษัทฯ จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง
2.4 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับ ดังนี้
2.4.1 ผู้ดูแลระบบมีอำนาจทำสัญญาขอใช้บริการ/สัญญาจ้างกับพันธมิตรผู้ส่งอาหารที่บริษัทเพิ่มในแพลตฟอร์มในภายหน้า โดยการทำรายการผ่านแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ บริษัทเป็นผู้มีสิทธิเลือกผู้ส่งอาหารสำหรับรายการสั่งอาหารในแต่ละครั้งตามที่บริษัทเห็นสมควร
2.4.2 ผู้ดูแลระบบเป็นผู้ดูแลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ของผู้ขอใช้บริการทั้งหมดภายใต้แพลตฟอร์มนี้โดยมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานของผู้ขอใช้บริการ เช่น กำหนด เปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกผู้ใช้งาน การสร้างข้อมูลร้านค้าของผู้ขอใช้บริการ (Profile) (เช่น สาขา เวลาเปิด-ปิด ข้อมูลในใบกำกับภาษีเป็นต้น) การสร้างหมวด/ประเภท และเมนูอาหาร เป็นต้น และ/หรือ ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้บริการ และ/หรือ การทำรายการ การใช้บริการ และ/หรือ กระทำการใดๆ ผ่านแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ ผู้ดูแลระบบสามารถเป็นผู้ใช้งานในขณะเดียวกันได้ด้วย
2.4.3 ผู้ดูแลระบบ และ/หรือ ผู้ใช้งานแต่ละรายมีอำนาจกระทำการแทนและในนามผู้ขอใช้บริการ และผู้ขอใช้บริการตกลงผูกพันตามการดำเนินการใดๆ ของผู้ดูแลระบบ และ/หรือ ผู้ใช้งานนั้น ทั้งนี้ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า อำนาจหน้าที่ของผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งานเป็นไปตามคู่มือที่บริษัทจะส่งมอบให้แก่ผู้ขอใช้บริการ
2.4.4 กรณีที่ผู้ดูแลระบบและ/หรือ ผู้ใช้งานได้ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้บริการ และ/หรือ กระทำการใดๆ ผ่านแพลตฟอร์มในระหว่างที่มีอำนาจก่อนที่จะถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า การดำเนินการดังกล่าวมีผลใช้บังคับสำหรับการทำรายการนั้นๆ และผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ
2.4.5 เมื่อบริษัท และ/หรือ แพลตฟอร์มได้ดำเนินการตามรายการการใช้บริการแล้ว ถือว่าบริษัทได้ให้บริการ โดยถูกต้องและมีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการทุกประการ
2.4.6 บริษัทหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมายอาจเข้าถึงหน้าจอการใช้บริการของผู้ขอใช้บริการผู้ดูแลระบบและ/หรือ ผู้ใช้งาน เพื่อประโยชน์ในการให้คำแนะนำหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการ
2.5 ผู้ขอใช้บริการตกลงและรับรอง ดังนี้
2.5.1 ข้อมูลร้านค้าของผู้ขอใช้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลอาหาร ราคาอาหาร การทำรายการส่งเสริมการขายต่างๆ และข้อมูลอื่นใดที่ปรากฏบนแพลตฟอร์ม เป็นข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ รวมทั้งไม่โฆษณาเกินจริง นอกจากนี้ ราคาอาหารจะต้องต่ำกว่าหรือเท่ากับหรือดีกว่าอาหารที่ขายผ่านหน้าร้านของผู้ขอใช้บริการด้วย
2.5.2 อาหารที่ขาย รวมทั้ง ข้อความ รูปภาพ หรือข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์ม จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น ไม่ผิดกฎหมาย ไม่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ไม่มีลักษณะล่อแหลมทางเพศ ไม่เกี่ยวกับยาเสพติด ไม่เกี่ยวกับการพนัน ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือขนบธรรมเนียมประเพณีหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์อันดีงามของบริษัท รวมทั้งได้รับอนุญาตจากหน่วยงานทางการให้ขาย และ/หรือ โฆษณาแล้ว (หากจำเป็นต้องได้รับอนุญาตก่อนการดำเนินการดังกล่าว)
2.5.3 ในการดำเนินการตามรายการสั่งอาหารทุกครั้ง ผู้ขอใช้บริการจะดำเนินการตรวจสอบให้มั่นใจว่า เป็นอาหารที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ อยู่ในสภาวะที่รับประทานได้ มีการบรรจุอาหารอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงลักษณะของอาหาร และเป็นไปตามคำอธิบายหรือโฆษณาที่ผู้ขอใช้บริการได้แสดงไว้ในแพลตฟอร์ม
2.5.4 ดำเนินการประกอบอาหารตามรายการสั่งอาหารทันทีนับแต่เวลาที่กดรับรายการสั่งอาหารและต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ตกลงไว้กับบริษัทด้วย
2.5.5 ออกใบเสร็จรับเงินหรือบิลรายการสั่งอาหาร เพื่อมอบให้แก่ลูกค้า
2.6 เมื่อลูกค้าได้ทำรายการสั่งอาหาร และผู้ส่งได้ทำรายการกดรับรายการสั่งอาหารดังกล่าวผ่านแพลตฟอร์ม แล้ว ผู้ขอใช้บริการต้องทำรายการกดรับรายการสั่งอาหารภายในเวลา 5 นาทีนับแต่เวลาที่รายการสั่งอาหารปรากฏขึ้นในแพลตฟอร์ม หรือภายในระยะเวลาอื่นใดตามที่บริษัทจะกำหนดเปลี่ยนแปลงในภายหน้า ทั้งนี้ หากผู้ขอใช้บริการไม่ ทำรายการกดรับรายการสั่งอาหารภายในกำหนดเวลาดังกล่าว รายการสั่งอาหารดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
2.7 ในกรณีที่ลูกค้าโต้แย้งว่า จำนวนเงินค่าอาหารที่ได้ชำระ ผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง หรือได้ชำระเงินค่าอาหาร แล้วแต่ไม่ได้รับอาหาร หรืออาหารที่ได้รับไม่ถูกต้อง หรือมีเหตุอื่นใดที่ต้องคืนเงินให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทมีดุลพินิจเพียงลำพังในการพิจารณาข้อโต้แย้งหรือเหตุดังกล่าว ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทหักเงินออกจากจำนวนเงินที่ บริษัทจะต้องชำระให้แก่ผู้ขอใช้บริการในแต่ละคราวได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ในกรณีที่เงิน ดังกล่าวมีไม่เพียงพอ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมชำระเงินในส่วนที่ขาดให้แก่บริษัทในทันทีที่ได้รับแจ้งจากบริษัท เพื่อหักเงินจากบัญชีรับเงินตามความยินยอมที่บริษัทได้ให้ไว้กับธนาคาร เพื่อคืนเงิน และ หรือ ชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ลูกค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้า และไม่ต้องจัดทำเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว
หากบัญชีรับเงินดังกล่าวไม่มีเงินหรือมีเงินไม่เพียงพอ หรือบริษัทได้คืนเงิน และ/หรือ ชดใช้เงินค่าเสียหาย ให้แก่ลูกค้าไปก่อน ผู้ขอใช้บริการตกลงชำระเงินในจำนวนดังกล่าวให้แก้บริษัทในทันทีที่ได้รับการแจ้งจากบริษัท รวมทั้งตกลงยินยอมชำระดอกเบี้ยให้แก่บริษัท
อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทร้องขอ ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกียวกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นดังกล่าว
2.8 กรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับอาหาร เช่น อาหารเป็นพิษ เป็นต้น ผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบในการเจรจาและระงับข้อพิพาทด้วยตนเอง โดยจะไม่เรียกบริษัทเข้าไปเป็นคู่ความหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทดังกล่าว รวมทั้งหากมีความเสียหายหรือความผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น ผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

3. รหัสประจำตัว
3.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงและรับทราบดังนี้
3.1.1 บริษัทจะส่ง Username และ Password ให้ผู้ดูแลระบบตามวิธีการที่บริษัทกำหนดและผู้ดูแลระบบจะต้องเปลี่ยน Password เพื่อเข้าทำรายการการใช้บริการในแพลตฟอร์มต่อไป
3.1.2 เมื่อผู้ดูแลระบบสร้างผู้ใช้งานแล้ว บริษัทจะส่ง Username และ Password ให้ผู้ใช้งานตามวิธีการที่บริษัทกำหนด และผู้ใช้งานดังกล่าวจะต้องเปลี่ยน Password เพื่อเข้าทำรายการการใช้บริการในแพลตฟอร์มต่อไป
3.1.3 กรณีที่ Password ถูกล็อก หรือลืม Password ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานจะต้องดำเนินการตาม ขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนด
3.2 หากมีการใส่รหัสประจำตัวไม่ถูกต้องเกินกว่าจำนวนครังที่บริษัทกำหนด บริษัทมีสิทธิที่จะระงับการ การให้บริการสำหรับรหัสประจำตัวนั้นได้ทันทีโดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3.3 ผู้ขอใช้บริการจะต้องดำเนินการให้ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานเก็บรักษารหัสประจำตัวไว้เป็นความลับและในที่ปลอดภัย โดยต้องไม่แจ้ง เปิดเผย หรือกระทำการใด อันอาจทำให้บุคคลอื่นใดทราบรหัสประจำตัว และต้องดำเนินการ ด้วยความระมัดระวังเพื่อให้มันใจว่ารหัสประจำตัวจะถูกใช้เพื่อการเข้าถึงแพลตฟอร์มโดยผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานเท่านั้น

4. ค่าบริการและค่าธรรมเนียม
4.1 ผู้ขอใช้บริการตกลงชำระค่าบริการ ค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการนี้ (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทตามที่บริษัทกำหนด
4.2 ผู้ขอใช้บริการตกลงให้บริษัทเป็นผรับชำระเงินจากลูกค้า และยินยอมให้บริษัทหักเงิน ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และภาษี(ถ้ามี) ตามข้อ 4.1 และค่ารายการส่งเสริมการขายตามข้อ 5. ให้แล้วเสร็จก่อน แล้วจึงโอนเงินส่วนที่เหลือเข้าบัญชีรับเงิน โดยบริษัทจะโอนเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ขอใช้บริการ ภายในระยะเวลา 1 วันทำการนับจากวันที่ลูกค้า ทำรายการชำระเงิน หรือภายในระยะเวลาอื่นใดตามที่บริษัทกำหนดเพมเติมในภายหน้า
4.3 ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการแจ้งการเปลี่ยนแปลงบัญชีรับเงินตามขั้นตอนและวิธีการที่บริษัทกำหนด ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีผลใช้บังคับสำหรับบัญชีรับเงินที่ได้เปลี่ยนแปลงทุกประการ
4.4 บริษัทมีสิทธิที่จะกำหนด เพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลง อัตราการคิดค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ อย่างใดเมื่อใดก็ได้โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบเป็นคราวๆ ไป
4.5 บริษัทจะส่งใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ และเอกสารทางภาษีอื่นใด ให้แก่ผู้ขอใช้บริการทางอีเมลที่ผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้กับบริษัทตามคำขอใช้บริการ และ /หรือ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่บริษัทกำหนด

5. การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายเพื่อเป็นส่วนลดให้แก่ลูกค้า
5.1 ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้เงินสนับสนุนเป็นส่วนลดให้แก่ลูกค้าตามอัตราที่ระบุไว้ในคำขอใช้บริการ โดยให้ใช้เป็นส่วนลดค่าขนส่ง Logistc Subsidy (LS) ก่อนหากมีเงินคงเหลือให้ใช้เป็นส่วนลดค่าอาหาร
5.2 ผู้ขอใช้บริการตกลงชำระเงินสนับสนุนโดยยินยอมให้บริษัทหักเงินดังกล่าวออกจากเงินค่าอาหารที่บริษัทจะต้องโอนให้แก่ผู้ขอใช้บริการ และโอนเงินค่าอาหารคงเหลือให้แก่ผู้ขอใช้บริการในแต่ละรายการสั่งอาหาร
5.3 ผู้ขอใช้บริการตกลงให้ความช่วยเหลือ ให้การสนับสนุนและร่วมมือในการโฆษณา และ/หรือ ประชาสัมพันธ์ รายการส่งเสริมการขายนี้ เพื่อการส่งเสริมการตลาดร่วมกันกับบริษัท โดยจะวางป้าย และ/หรือ สื่อเพื่อการ ประชาสัมพันธ์ใดๆ ซึ่งบริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ในบริเวณสถานการค้าหรือสถานบริการของผู้ขอใช้บริการ ณ จุดที่สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย รวมทั้งทำการโฆษณา และ/หรือ ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นใดตามที่บริษัทกำหนด
5.4 บรรดาลิขสิทธิ์และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดในสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ได้จัดทำขึ้น ให้ตกเป็นของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียว ทั้งนี้แต่ละฝ่ายตกลงยินยอมให้อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิใช้ชื่อ โลโก้ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายต่างๆ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิอื่นใดทั้งปวง เพื่อใช้ประกอบสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์หรือดำเนินการใดๆ ที่อยู่ภายในขอบเขตหรือเกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะต้องได้รับ ความเห็นชอบในรูปแบบและข้อความจากอีกฝ่ายหนึ่งก่อน ทั้งนี้ หากมีกรณีบุคคลภายนอกมาฟ้องร้องหรือเรียกร้องให้ฝ่ายที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว ต้องรับผิดชอบหรือชดใช้ค่าเสียหาย อันเนื่องมาจากการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สิทธิ์ในทรัพย์สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือสิทธิ์อื่นใดทั้งปวง ฝ่ายที่เป็นผู้อนุญาตตกลงรับผิดชดใช้ ค่าเสียหายทั้งหมดนั้นแต่เพียงผู้เดียว

เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณ
หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับใน นโยบายความเป็นส่วนตัว